Знание государственного языка необходимо не только школьникам и студентам, но и служащим, работникам различных учреждений. Наш  Образовательно- Консалтинговый Центр «SUNRISE» будет рад помочь вам общаться между собой, свободно разговаривать на государственном языке. Курс «Казахский язык» предназначен и для тех, кто хочет углубленно изучать язык с азов и для тех, кто хочет углубленно освоить родной язык. На курсах вы поупражняетесь над произношением специфических звуков с помощью тренировочных упражнений, обогатите свой словарный запас. А также мы поможем быстро и легко усвоить грамматику и языковые положения казахского языка.

Но нельзя забывать, что «говорение» один из наиболее сложных аспектов при изучении любого языка – является не единственным критерием владения языком. Есть еще умение воспринимать печатную информацию, устную речь на слух, способность писать на языке. И если у вас есть желание двигаться в этом направлении, то обращайтесь к нам! Мы поможем вам в достижении ваших целей!

Қазақ тілінің жаңа бағдарламасында: «Білім берудің негізгі  сатысында қазақ тілі оқудың мақсаты – ана тілінің қоғамдық әлеуметтік мәнін түсінген, тілдің қызметін жүйелі меңгерген, коммуникативтік біліктілігі дамыған дара тұлға даярлауға мүмкіндік туғызу » деп көрсетілген. Бұл өмірдің өзі туғызып  отырған талап. Оқушылардың  дүниетанымын қалыптастыруда, олардың ойлау, қабылдау, түсіну әрекеттерін жетілдіруде сауатты жазу мен сауатты сөйлеудің маңызы ерекше. Бұл үшін оқушы тілдің фонетикалық жүйесін , создің орфоэпиялық нормаларын, сөз және оның мағынасы, сөзді орнымен қолдана білу, морфологиялық құрылымы, сөзден сөйлем құралу жолы сияқты күрделі нәрселерді меңгеруі кажет. Сонымен қатар, бүгінгі таңда қазақ тілінің қоғамдық- әлеуметтік маңызы артып, қолданылу өрісі кеңейіп отырған жағдайда халық тілінің байлығын, көркемдігін тану кажет.

Осы талаптарды, мақсаттарды жүзеге асыру үшін қазақ тілін біздің Орталыққа келіп үйреніңіз!